Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Realizacje

Oczyszczalnia TURBOJET EP-150 w zbiornikach betonowych zrealizowana została dla Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny Bąblin, prowadzących działalność rekolekcyjną połączoną z dietą odchudzającą w 10 dniowych turnusach po 70-100 osób. Aktualnie Klasztor zamieszkuje na stałe 7-9 misjonarzy. Kuchnia, obsługa, w tym lekarsko-pielęgniarska, wykładowcy stanowią personel liczący 8-10 osób. Misjonarze przewidują rozbudowę ośrodka m.in. o hotel dla 30 pensjonariuszy, basen pły-wacki rekreacyjny i poszerzoną działalność gastronomiczną


Realizacja Oczyszczalni ścieków w Bąblinie

Oczyszczalnia TURBOJET EP-150 w zbiornikach betonowych zrealizowana została dla Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny Bąblin, prowadzących działalność rekolekcyjną połączoną z dietą odchudzającą w 10 dniowych turnusach po 70-100 osób. Aktualnie Klasztor zamieszkuje na stałe 7-9 misjonarzy. Kuchnia, obsługa, w tym lekarsko-pielęgniarska, wykładowcy stanowią personel liczący 8-10 osób. Misjonarze przewidują rozbudowę ośrodka m.in. o hotel dla 30 pensjonariuszy, basen pły-wacki rekreacyjny i poszerzoną działalność gastronomiczną.   Teren ośrodka jest bardzo silnie zróżnicowany wysokościowo, stromo opadający w kierunku rzeki Warty. Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieki gromadzone były w murowanych osadnikach gnilnych, do których prowadziła rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie i zazielenienie terenu, w tym pomniki przyrody, projekt przebudowy i rozbudowy sieci wymagał szczególnej elastyczności. Stąd w rozwiązaniu m.in. znalazła się maleńka przepompownia ścieków obsługująca nowo wybudowany budynek dydaktyczno-balneologiczny, odprowadzająca ścieki do istniejącej studzienki, czyniąc z niej studnię rozprężną. Sama oczyszczalnia usytuowana została nad rzeką Wartą przy drodze gruntowej, częściowo brukowanej, biegnącej wzdłuż brzegu rzeki. Inwestorowi zależało na  maksymalnym nie eksponowaniu obiektu i minimalizacji powierzchni zabudowy.

Dla spełnienia tych wymogów oczyszczalnię skonstruowano z szeregu blisko siebie ustawionych prefabrykowanych zbiorników betonowych w kształcie stojących walców, średnicy 2,50 m i objętości 9 i 10 m3. Baterię tych zbiorników uzupełniono dwoma typowymi w technologii TURBOJET EP plastikowymi osadnikami wtórnymi OWt-3 (o objętości 3 m3 każdy). Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki długości 100 m poprowadzono skrajem odtworzonej gminnej drogi pożarowej.

image002

Układ technologiczny oczyszczalni prezentowany powyżej zakłada jej eksploatację przy obecnym niepełnym obciążeniu w technologii osadu czynnego z komorą denitryfikacji DN, by po paru latach - po dołączeniu do układu ścieków z nowo wybudowanego pensjonatu, zmienić technologię na osad czynny niskoobciążony - z dwiema komorami napowietrzenia.

Rekordowo krótki czas montażu.

   Z uwagi na długo trwające starania inwestora o uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Fun-duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, warunkujące w ogóle podjęcie inwestycji, zakończone powodzeniem dopiero w drugiej dekadzie grudnia, montaż przebiegał w skrajnie trudnych rygorach terminowych.

  Dużo wcześniej przygotowany harmonogram prac, stanowiący załącznik do wniosku o do-tację, zakładał montaż i rozruch oczyszczalni na „czystej wodzie" do końca roku. Warunkiem uzyskania tej pożyczki stało się utrzymanie tego harmonogramu.

   Montaż pięciu betonowych, całkowicie zakopywanych zbiorników dokonywany był bez-pośrednio z kół zestawu transportowego złożonego z niskopodwoziowego ciągnika siod-łowego wyposażonego w HDS z zamienną łyżką koparki chwytakowej i ciągnącego za sobą drugą niskopodwoziówkę.

W ten sposób 21 grudnia przywieziono i zakopano do poziomu połączeń rurowych trzy zbiorniki: OWs, ZR, oraz ZO, następnego dnia dwa zbiorniki komór napowietrzania KN, a 23 grudnia ta sama koparka już bez drugiej niskopodwoziówki zakopała mniejsze plastikowe dwa zbiorniki osadników wtórnych OWt, niwelując jednocześnie teren do projektowanych rzędnych. W tym samym czasie (21-22 grudnia) przy użyciu minikoparki doprowadzono ka-bel n.n. z rozdzielni odległej o 200 m. W dniu 24 grudnia (Wigilia) ustawiono prefabryko-wane fundamenty pod szafę sterującą pracą oczyszczalni oraz zabetonowano słupki ogrodzenia.

Należy podkreślić, że tak krótki czas montażu oczyszczalni o przepustowości 22,5 m3 ście-ków/dobę możliwy był dzięki użyciu wysoko specjalistycznego sprzętu producenta zbior-ników, sprzyjającym warunkom gruntowo-wodnym i pogodowym, a także wcześniejszemu przygotowaniu zbiorników{wloty i wyloty, zabezpieczone antykorozyjnie wykonane u produ-centa} oraz kompletnej, przetestowanej na warsztacie szafce sterującej urządzeniami oczysz-czalni. Tak samo wcześniej przygotowane były uchwyty do mocowania mikro narzędziami wyposażenia poszczególnych zbiorników.

Po świętach w dniach 27 i 28 grudnia zainstalowano kompletne wyposażenie oczyszczalni, ustawiono i podłączono szafę automatyki, obciągnięto siatką słupki ogrodzenia, zawieszono bramę i furtkę oraz przeprowadzono rozruch oczyszczalni na „czystej wodzie".

  W ten sposób dotrzymano warunki uzyskania pomocy finansowej. Pozostałe prace instalacji kanalizacyjnej, w tym odprowadzenie oczyszczonych ścieków do Warty, wykonywane były wiosną m.innymi z powodu wcześniejszej konieczności usunięcia przez gminę nielegalnego wysypiska śmieci na wspomnianej drodze pożarowej.

   Oczyszczalnia Turbojet EP-150 w Bąblinie wykonana po raz pierwszy w zbiornikach betonowych i jej późniejsza bezproblemowa eksploatacja, potwierdziły racjonalność nowego rozwiązania umożliwiającego szybki montaż i obniżkę ceny całości urządzenia. Dodatko-wym atrybutem rozwiązania, też branym pod uwagę jest ciężar własny zbiorników uniemoż-liwiajacy ich wypchnięcie przez ew. wody wielkich powodzi (obiekt zlokalizowany w odległości 110 metrów od koryta Warty).


Rozbudowa infrastruktury wod-kan i oczyszczalni ścieków w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Chalinie.


OEE w Chalinie już 12 lat eksploatuje oczyszczalnię ścieków Tubojet EP-80 obsługującą pałac i budynek dydaktyczno-hotelowy mogący przyjąć do 80 gości. Popularność i powodzenie Ośrodka  zainspirowały zarządzających do jego rozbudowy w kierunku możliwości poszerzania oferty o imprezy integracyjne niekoniecznie oparte o bazę hotelową. W tym celu pobudowano nowe obiekty: Wigwam z możliwością palenia w nim ogniska  i zewnętrzne toalety, w tym toaletę dla niepełnosprawnych. Dla zwiększonego programu potrzebna była rozbudowa oczyszczalni i infra-struktury wodociągowo instalacyjnej z przepompownią ścieków. Przetarg publiczny ogłaszano w listopadzie z terminem oddania obiektów do użytku w połowie marca. Wygrywając przetarg pod-jęliśmy ryzyko prowadzenia robót  ziemnych i budowlanych w pełni zimy. Zima nam sprzyjała i 13 marca br. oddaliśmy wszystkie obiekty w terminie. Na realizacji tego zadania oprócz zapewnienia robót zimą, szczególnie nam zależało, również z uwagi na wieloletnią, udaną  eksploatację jednej z najdłużej działających i będących
dobrą wizytówką  naszych oczyszczalni Turbojet. 

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :